Privacy Policy

Sport Medisch Centrum Papendal hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sport Medisch Centrum Papendal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens, men hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sport Medisch Centrum Papendal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit artikel.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Sport Medisch Centrum Papendal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Maken van afspraken
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst
 • Digitale zorg via onze webwinkel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Medisch Centrum Papendal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • Identiteitsnummer
 • Gegevens over gezondheid
 • Verzekeringsgegevens
 • Naam huisarts

Persoonsgegevens worden door Sport Medisch Centrum Papendal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 20 jaar conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door SMCP waarbij patiënten of patiëntgegevens betrokken zijn wordt te allen tijde ter goedkeuring voorgelegd aan een medisch ethische toetsingscommissie. Patiënten worden middels een Informed Consent gevraagd om goedkeuring voor deelname. De gegevens die worden gerapporteerd in onderzoeksrapporten zijn altijd anoniem.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Sport Medisch Centrum Papendal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Medisch Centrum Papendal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam van het bedrijf
 • Adresgegevens van het bedrijf
 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • KvK-nummer

Persoonsgegevens worden door Sport Medisch Centrum Papendal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Sport Medisch Centrum Papendal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, symposia en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Toestemming via aanmelden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Medisch Centrum Papendal de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Persoonsgegevens worden door Sport Medisch Centrum Papendal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangeeft geïnteresseerd te zijn.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de werkplek en kantooromgeving.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Verwijzing naar een andere zorgverlener (bijv. medisch specialist) in het kader van de behandelovereenkomst en alleen na expliciete toestemming van de patiënt/cliënt.

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien men ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sport Medisch Centrum Papendal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Sport Medisch Centrum Papendal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Men heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kan men bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft men het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan henzelf of in opdracht van hem of haar direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om men te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan heeft men altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via email fg@smcp.nl. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen & contact

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via email: backoffice@smcp.nl

Contactgegevens

Sport Medisch Centrum Papendal
Papendallaan 7
6816 VD Arnhem
088 – 088 1300

Cookies website

Sport Medisch Centrum Papendal maakt gebruik van gegevens uit Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoekersgebruik van www.smcp.nl. Met deze gegevens kan SMCP de website verbeteren. De gegevens die Google Analytics verzamelt, worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk anoniem gemaakt. De informatie wordt via een beveiligde verbinding overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

 • thuiswinkelwaarborg
 • Federatie
 • VSG
 • Keurmerk fysiotherapie
 • NOC NSF
 • SCAS gecertificeerd
 • CTO Papendal
 • High Performance Partner
 • de Fysiotherapeut